Statut

SCOP ŞI OBIECTIVE
Art.7. Scopul ALIANŢEI ROMÂNE DE PREVENŢIE A SUICIDULUI este crearea unui loc de convergenţă, care să permită participanţilor săi voluntari, respectiv cadrelor medicale  de specialitate, instituţiilor sau organizaţiilor interesate, desfăşurarea de activităţi şi luarea de decizii privind menţinerea şi promovarea calităţii vieţii prin prevenirea suicidului.
Art.8. Obiectivele asociaţiei, în vederea realizării scopului ei, sunt următoarele:
a)Promovarea unei colaborări între specialiştii diferitelor domenii de activitate, precum domeniul medical, legislativ, social, educaţional şi religios, implicaţi direct în prevenţia suicidului;
b)Promovarea schimbului de informaţii şi experienţă între specialiştii unor asociaţii asemănătoare, existente în ţară şi în străinătate;
c)Furnizarea de educaţie medicală continuă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
d)Asigurarea accesului la informaţii din acest domeniu fiecărei persoane sau organizaţii interesate;
e)Crearea unei oportunităţi eficiente unei orientări conceptuale cu eficienţă practică
precum si alte obiective similare stabilite ulterior de către Consiliul Director.
Art.9(1) Asociaţia îşi va realiza obiectivele prin intermediul următoarelor activităţi:
a)prevenţia primară – prin informarea populaţiei pentru a identifica persoanele cu potenţial suicidar;
b)prevenţia recidivelor suicidale, precum şi intervenţia în criză – prin sprijinul acordat persoanelor aflate în iminenţa realizării actului autolitic;
c)editarea şi distribuirea unor materiale de specialitate în măsura posibilităţilor;
d)organizarea de întâlniri pe tema prevenţiei suiciderii pentru persoane interesate;
e)efectuarea unor studii privind factorii determinanţi ai suicidului şi evaluarea acestora;
f)planificarea de activităţi de pregătire teoretică şi practică, în vederea îmbunătăţirii nivelului de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini profesionale ale medicilor;
g)organizarea de activităţi specifice obiectivului de educaţie medicală continuă care să contribuie la creşterea calităţii actului medical şi nivelului de performanţă în acest domeniu;
h)elaborarea unor planuri pentru diminuarea ratei de suicid prin implicarea diferitor persoane şi a altor asociaţii, dintre cele menţionate anterior;
i)implementarea unui call-center experimental pentru potenţiali sinucigaşi, în care vor funcţiona cel puţin doi consultanţi, ajutaţi de un medic, un avocat, un asistent social, cât şi de un preot şi alte persoane voluntare.
j)implicarea autorităţilor locale pentru sprijinirea acestui proiect.
k)extinderea acestor centre în zone cu nivel ridicat al suicidului.
l)iniţierea şi dezvoltarea unor relaţii cu mass-media pentru o corectă informare a dimensiunii medico-sociale a suicidului, în vederea atenţionării opiniei publice cu privire la importanţa acestor centre şi a materialor informative.
m)cooperarea cu toţi factorii responsabili – sociali, culturali, administrativi, legali şi familiali, pentru a facilita integrarea socială şi familială a persoanelor care au avut tentative suicidale.
n)creearea unor sanatorii pentru tratamentul  individual sau colectiv al persoanelor cu intenţii suicidale.
o)cooperarea cu diferitele culte religioase pentru îmbunătăţirea mersului asociaţiilor şi a centrelor de tratament, cât şi pentru dezvoltarea educaţiei anti-suicid.
p)cooperarea cu organizaţii de sănătate pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii şi a implementa programe de prevenire a suicidului atât la adulţi, cât şi la copii.
q)implicarea sistemului educaţional preuniversitar, cât şi a celui universitar în prevenţia suicidului (prin mijloace educaţionale, cât şi prin exemplul dat studenţilor de către profesori).
r)cooperarea cu avocaţi şi judecători în scopul formulării de propuneri de modificări legislative în privinţa infracţiunilor contra vieţii, care determină sau chiar favorizează suicidul, în privinţa infracţiunilor care privesc familia, abandonul, delicvenţa juvenilă, viaţa sexuală, traficul de droguri etc.
s)cooperarea cu organele administrative şi legislative în scopul de a aplica în mod eficient măsurile de prevenire a suicidului, cu ajutorul cercetărilor ştiinţifice în domeniu.
(2) Asociaţia poate fi alăturată publicaţiilor de informaţii şi/sau profesionale în scopul promovării obiectivelor ei.
(3) În vederea realizării scopurilor şi obiectivelor propuse, în cadrul asociaţiei se pot crea grupuri, departamente sau comisii de specialitate, formate din membrii asociaţiei şi, la nevoie, consultanţi experţi, aleşi/numiţi de către Consiliul Director.
(4) Activităţile se vor desfăşura cu ajutorul fondurilor atrase sau alocate de ALIANŢA  ROMÂNĂ DE PREVENŢIE A SUICIDULUI. Alocarea fondurilor se face pe baza unui contract agreat de părţi înainte de începerea activităţilor.
(5) Asociaţia participă ca membru asociat în asociaţii similare din ţară şi din străinătate.
(6) Asociaţia poate înfiinţa filiale, ca structuri teritoriale, în alte localităţi din ţară sau din străinătate, pe baza hotărârii autentificate a Consiliului Director, prin care li se alocă un patrimoniu. Filiala este condusă de un Consiliu Director propriu alcătuit din cel puţin 3 (trei) membri. Filiala este o entitate cu personalitate juridică, putând încheia în nume propriu acte juridice de administrare şi de conservare, în condiţiile stabilite de Consiliul Director prin Actul Constitutiv al filialei, precum şi acte de dispoziţie, în numele şi pe seama asociaţiei, numai în baza hotărârii prealabile a Consiliului Director dată în acest sens.
(7) Schimbarea scopului asociaţiei se face numai de către fondatori sau majoritatea fondatorilor în viaţă, iar dacă niciunul dintre fondatori nu mai este în viaţă, aceasta se face numai cu întrunirea votului a două treimi din numărul membrilor Consiliului Director.
(8) În toate cazurile, schimbarea scopului ASOCIAŢIEI se poate face numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit.

MEMBRII ASOCIAŢIEI . DREPTURI  ŞI  OBLIGAŢII
Art. 10. Asociaţia are în componenţă:
a) membri fondatori – nominalizaţi în Actul Constitutiv;
b) membri activi – conform art.10 din prezentul Statut;
c) membri de onoare – cu respectarea dispoziţiilor art.9 din prezentul Statut.
Art. 11. Orice persoană, indiferent de nationalitate, gen, vârstă, profesie sau apartenenţă la o altă organizaţie, interesată de obiectivele acestei asociaţii poate deveni membru cu depline drepturi.
Art. 12(1) Dobândirea calităţii de membru activ al asociaţiei se poate face în următoarele condiţii:
a)în baza cererii scrise de aderare la asociaţie, care va conţine o declaraţie de adeziune la prezentul Statut şi va fi supusă aprobării Consiliului Director;
b)achitarea taxei de înscriere stabilită conform dispoziţiilor prezentului Statut.
(2) Cererea pentru apartenenţă va fi luată după consultare în Adunarea Generală în scopul validării deciziei. Decizia va fi comunicată aplicantului în termen de 30 de zile.
(3) Taxa pentru aplicaţie şi taxa de membru va fi stabilită conform evoluţiei stării financiare şi va constitui parte în bugetul asociaţiei. Aceasta este de 100 lei pentru aplicaţie şi de 50 lei contribuţia anuală.
Art. 13. Pot deveni membri de onoare ai asociaţiei persoane fizice sau juridice cu activităţi remarcabile în domeniu. Poziţia de membru de onoare în cadrul asociaţei poate fi obţinută prin implicarea persoanei în cercetări ştiinţifice sau prin alte contribuţii în vederea îndeplinirii scopurilor asociaţei. Numirea va fi validată de către Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director prin întrunirea unei majorităţi simple. Membrii de onoare sunt exceptaţi de la plata taxei de înscriere şi a celei anuale.
Art.14. Atât membrii activi, cât şi cei de onoare au dreptul de a participa la toate întrunirile asociaţei din ţară şi din străinătate, de a fi invitaţi la întâlniri şi training-uri ale altor asociaţii similare, de a-şi exprima liber opinia asupra activităţii asociaţei şi de a propune anumite măsuri şi, nu în ultimul rand, de a fi recompensaţi pentru activitatea lor.
Art. 15. Calitatea de membru al asociaţei nu este transmisibilă.
Art. 16. Pierderea calităţii de membru al asociaţiei are loc în una din următoarele situaţii:
a)  prin renunţare expresă, formulată în scris;
b) prin excludere de către Consiliul Director, cu aprobarea membrilor fondatori, în următoarele cazuri:
– dacă s-au produs prejudicii morale sau materiale asociaţiei, prin activitatea personală desfaşurată;
– dacă persoana s-a angajat în acţiuni ce contravin scopului şi obiectivelor asociaţiei;
– dacă s-a încălcat Statutul şi normele recunoscute de asociaţie ca fiind regulamente de ordine interioară;
–  în cazul condamnării pentru fapte penale;
c)  în caz de deces, în cazul persoanelor fizice;
d)  în caz de desfiinţare, în cazul persoanelor juridice ;
e)  dacă nu se plăteşte contribuţia la bugetul asociaţiei pe o perioadă mai mare de un an.
Art.17. Excluderea unui membru va fi decisă în cadrul unei adunări ordinare pe baza unei majorităţi simple, la propunerea Consiliului Director.
Art.18. Membrii asociaţiei au următoarele drepturi:
a)să participe la activităţile organizate de asociaţie;
b)să fie aleşi în organele de conducere ale asociaţiei;
c)să participe în mod direct sau prin reprezentare la lucrările asociaţei şi la stabilirea programului de activitate;
d)să-şi exprime opţiunea cu privire la problemele în discuţie prin manifestarea dreptului de vot;
e)să propună măsuri de îmbunătăţire a activităţii şi să le facă cunoscute Consiliului Director;
f)să utilizeze mijloacele de informare-documentare ale asociaţei în vederea ridicării nivelului lor profesional;
Art.19. Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii:
a)   să respecte Statutul asociaţiei şi Regulamentul intern de funcţionare;
b)   să participe la realizarea acţiunilor şi activităţilor asociaţiei;
c)    să-şi achite cotizaţia stabilită conform prevederilor prezentului Statut;
d)   să răspundă pentru bunurile din patrimoniu pe care le folosesc.

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIEI
Art.24. Organele asociaţiei sunt:
a)Adunarea Generală;
b)Consiliul Director;
c)Cenzorul.
Art.25. Adunarea Generală este organul de conducere al asociaţiei, care asigură realizarea scopului şi obiectivelor stabilite, exercitând următoarele atribuţii:
a)stabilirea strategiei generale şi a programelor asociaţiei;
b)aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
c)alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
d)desemnarea membrilor sau persoanelor specializate care asigură îndeplinirea obiectivului privind educaţia medicală continuă;
e)aprobarea programei de desfăşurare a activităţilor specifice educaţiei medicale continue, inclusiv manifestările şi activităţile cu caracter ştiinţific creditate;
f)alegerea şi revocarea cenzorului;
g)aprobarea noilor membri ai asociaţiei;
h)înfiinţarea de filiale;
i)încheierea de acte juridice, în numele şi pe seama asociaţiei;
j)executarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
k)modificarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei;
l)elaborarea şi modificarea ulterioară a Regulamentului intern de funcţionare;
m)stabilirea modului de atragere a fondurilor;
n)aprobarea propunerii de proiecte în vederea realizării scopului asociaţiei;
o)aprobarea conţinutului website-ului asociaţiei;
p)aprobarea programelor conferinţelor şi simpozioanelor;
q)dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare, în conformitate cu prevederile prezentului Statut;
r)îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.
Art.26(1) Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la art. 24 lit.b) şi c) din prezentul Statut.
(2) Adunarea Generală se convoacă cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea ei sau, în cazuri de urgenţă, cu cel puţin 3 zile înainte de data desfăşurarii ei, în acest din urmă caz dacă:
a) se impune în mod necesar modificarea statutului;
b) apar situaţii care afectează existenţa asociaţiei;
c) la cererea scrisă a unui număr de cel putin 1/2 din numărul membrilor fondatori şi al membrilor asociaţi.
(3) Adunarea Generală se convoacă de către Consiliul Director, printr-un convocator scris, punându-se la dispoziţia participanţilor şi materialele supuse dezbaterii.
(4) Participanţii pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri, formulate în scris şi depuse cu cel puţin 10 zile înainte de data la care are loc adunarea generală.
Art. 27(1) La Adunarea Generală participă:
a)membrii fondatori;
b)membrii activi;
c)membrii de onoare, în calitate de invitaţi, fără drept de vot;
d)membrii-susţinători, în calitate de invitaţi, fără drept de vot;
a)alţi invitaţi, fără drept de vot.
(2) În cadrul Adunării Generale, fiecare membru fondator şi membru activ are dreptul la un vot cu caracter deliberativ.
Art.28. Alegerile pentru Consiliul Director şi cenzor au loc o dată la doi ani, cu excepţia cazurilor de retragere sau revocare, când ele se pot organiza la Adunarea Generala următoare.
Art.29(1) Adunarea Generală poate avea loc dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unul dintre membrii fondatori, membrii de onoare şi membrii activi.
(2) Dacă nu se îndeplineşte cvorumul prevăzut la alineatul (1), Adunarea Generală se reconvoacă după o perioadă de 15 zile şi poate avea loc oricare ar fi numărul membrilor prezenţi.
(3) Modul de desfăşurare, dezbaterile care au avut loc şi hotărârile adoptate de Adunarea Generală, la fiecare convocare a acesteia, se consemnează în procesul-verbal întocmit.
(4) Membrii absenţi iau cunoştinţă de dezbateri din procesul-verbal.
Art.30(1) Adunarea Generală este condusă de Preşedintele asociaţiei sau, în lipsă, de vicepreşedinte.
(2) Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi, cu excepţia hotărârilor care au ca obiect dizolvarea asociaţiei sau modificarea scopului ei.
Art.32. Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale, îndeplinind obiectivele asociaţiei, pentru un mandat de 2 ani, cu posibilitate de realegere:
a)prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, care va cuprinde modalitatea de executare a bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;
b)încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei ;
c)aprobă organigrama şi strategia de personal ale asociaţiei;
d)elaborează programa de desfăşurare a activităţilor specifice educaţiei medicale continue, inclusiv manifestările şi activităţile cu caracter ştiinţific creditate.
e)îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.
Art.33( 1) Consiliul Director se întruneşte la convocarea a jumătate plus unu din membrii săi, la convocarea oricărui membru fondator, a Preşedintelui sau a cenzorului.
Art.41. Drepturile şi îndatoririle Preşedintelui:
a)de a reprezenta asociaţia;
b)de a exercita controlul direct şi nemijlocit asupra tuturor actelor asociaţiei şi asupra acţiunilor întreprinse;
c)de a convoca şi conduce lucrările Consiliului Director;
d)de a transmite dreptul de reprezentare, de la caz la caz, şi altor membri ai Consiliului Director;
e)de a coordona activitatea asociaţiei conform Statutului şi a hotărârilor luate de Adunarea Generală;
f)după fiecare şedinţă, va prezenta Consiliului Director şi membrilor fondatori procesele-verbale ale şedintei;
Art.42(1) Vicepreşedintele asociaţiei preia toate prerogativele preşedintelui, în lipsa acestuia, până la revenirea lui, sau până la numirea unui nou preşedinte. Mandatul Vicepreşedintelui va fi de 2 ani, care poate fi reînnoit.
(2) Revocarea Vicepreşedintelui va fi făcută de către membrii fondatori şi membrii Consiliului Director, cu majoritate de voturi.
(3) Vicepreşedintele îndeplineşte atribuţiile şi însărcinările care îi sunt delegate de către Preşedintele Consiliului Director, prin regulament sau prin ordin.
Art.43(1) Secretarul Consiliului Director răspunde de asigurarea conducerii corecte a tuturor evidenţelor asociaţiei, asigură securitatea documentelor asociaţiei, consemnează procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului Director.
(2) Secretarul răspunde de activitatea administrativă a asociaţiei şi are ca atribuţii principale:
a)pregătirea şedinţelor Consiliului  Director;
b)redactarea raportului general anual privind activitatea asociaţiei;
c)coordonarea activităţii aparatului de lucru şi a colaboratorilor angajaţi ai asociaţiei;
d)organizarea păstrării arhivei asociaţiei;
e)asigurarea redactării proceselor-verbale ale şedintelor Consiliului Director, precum şi ale deciziilor adoptate de către acesta;
f)urmăreşte ducerea la îndeplinire a deciziilor adoptate de către Consiliul Director.
Art.44. Cenzorul, ce va fi ales cu respectarea art.25 din prezentul Statut şi a prevederilor OG 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile pentru un mandat de 2 ani, exercită controlul asupra modului în care este administrat patrimoniul asociaţiei, întocmind în acest sens rapoarte de activitate către Adunarea Generală şi participând, fără drept de vot, la şedinţele Consiliului Director.

DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA
Art.45. Asociaţia ALIANŢA ROMÂNĂ DE PREVENŢIE A SUICIDULUI se va dizolva:
I.De drept prin:
1.imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de trei luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
2.imposibilitatea constituirii Consiliului Director în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului Consiliului Director trebuia constituit;
3.reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de trei luni.
II.Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, atunci când:
1.scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
2.realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
3.urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
4.a devenit insolvabilă;
5.nu mai obţine autorizaţiile prealabile necesare, potrivit legii.
III.Prin hotărârea Adunării Generale, luată cu o majoritate de ¾ a voturilor, hotărâre care se va depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia, în termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, pentru a fi înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.